Šetříme vám čas a peníze

Tvoříme, podporujeme
a exportujeme chytrá řešení

Senzorické měření ovzduší

Jedná se o instalaci statických i tzv. živých sensorů pro sběr údajů o imisích v ovzduší, popř. meteorologických údajů s možností lépe identifikovat emisní zdroje znečišťování ovzduší v různých částech měst v konkrétním čase. Obecně lze říci, že by mohla existovat kvalitnější predikce znečištění ovzduší v dané měřené ploše a flexibilnější reakce. Měření ovzduší prostřednictvím zabudovaných senzorů umožní rychlou reakci systému na aktuální situaci v ploše (průmyslový areál, dopravní komunikace, část města). Získaná data mohou být využita k automatizaci budov (inteligent buildings systems, smart ventilation) – větrání pomocí techniky nebo pomocí přírody.

Bude zpracována studie proveditelnosti, která zhodnotí možnosti umístění senzorů do vybrané plochy – lokality, jaké typy senzorů se budou nejvíce na danou lokalitu hodit, dojde k vyčíslení nákladů na pořízení a provoz. Následně bude provedena instalace, provoz a údržba senzorů, přenos on-line dat ke koncovým uživatelům. Získaná data bude možné využít k přijetí opatření ke snížení znečištění ovzduší.

Výstupy:

  • Identifikace krátkodobých koncentrací škodlivin
  • Porovnání dat senzorického měření s výsledky referenčních metod
  • Data pro rozhodování o zavedení opatření ke zmírnění odpadů

Přínosy:

  • Zavedení opatření k eliminaci znečištění v nových lokalitách
  • Zvýšení informovanosti obyvatel o znečištění v nových lokalitách
  • Flexibilnější reakce na aktuální situace

Nositel: Moravskoslezský kraj
Náklady: NA (dle počtu a rozsahu vybraných opatření)
Financování: Moravskoslezský kraj se spolufinancováním z národních nebo evropských zdrojů