Podmínky soutěže

Rada kraje na své schůzi dne 11. 4. 2017 usnesením č. 11/801 schválila podmínky dotačního programu „Soutěž o nejlepší chytrá řešení v Moravskoslezském kaji“ pro rok 2017. Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a chytrého regionu.

Kontakt
Ing. David Pawera
tel.: 595 691 216
e-mail: pawera@arr.cz
www.chytrejsikraj.cz

Lhůta pro podávání žádostí je od 12. 5. 2017 do 10. 8. 2017 včetně.

Informace rovněž na: http://www.msk.cz/verejna_sprava/granty_vyhlasene.html

Kompletní podmínky ke stažení

 

Název programu: Soutěž o nejlepší chytrá řešení v Moravskoslezském kraji (DSH/01/2017)

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Cílem dotačního programu je podpora a propagace chytrých řešení ve formě zavádění inteligentních technologií pro zkvalitnění života občanů Moravskoslezského kraje, s přímým dosahem na úsporu jejich času, finančních prostředků či zlepšení služeb.

Účelem programu je ukázat lidem v Moravskoslezském kraji, jak můžou chytrá řešení pomoct ušetřit jejich čas a peníze a zajistit jim pohodlnější život v regionu.

Minimální výše dotace na jeden projekt činí 50.000,-- Kč a maximální výše dotace na jeden projekt činí 500.000,-- Kč.V rozpočtu poskytovatele jsou na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu vyčleněny peněžní prostředky ve výši 2.500.000,-- Kč.

Indikátor udržitelnosti projektu

Žadatel je povinen v žádosti o dotaci (v příloze č. 3 žádosti o poskytnutí dotace - projektová část) definovat indikátor udržitelnosti, kterým bude sledováno naplňování udržitelnosti, tj. popsat způsob poskytnutí produktu/technologie veřejnosti/občanům v období jednoleté udržitelnosti zdarma (do výše obdržené dotace). Indikátor udržitelnosti je nutno kvantifikovat (např. počet poskytnutých aplikací v hodnotě obdržené dotace, počet poskytnutých produktů v hodnotě obdržené dotace, apod.).

Předmětem podpory jsou:

 • nový/existující produkt či technologie, který/á bude uplatněn/a k novému využití občany Moravskoslezského kraje,
 • prototyp, funkční vzorek, poloprovoz, ověřená technologie, demo verze softwaru k dokončení do podoby sériového produktu a jeho uvedení k implementaci.

Přihlášený produkt či technologie musí tematicky zapadat do jednoho z pěti níže popsaných dotačních titulů (viz dotační titul č. 1 – 5).

 • Dotační titul č. 1 je zaměřen na podporu projektů v oblasti ÚSPOR  
 • Dotační titul č. 2 je zaměřen na podporu projektů v oblasti DOPRAVY 
 • Dotační titul č. 3 je zaměřen na podporu projektů v oblasti INFRASTRUKTURY
 • Dotační titul č. 4 je zaměřen na podporu projektů v oblasti ZDRAVOTNICTVÍ
 • Dotační titul č. 5 je zaměřen na podporu projektů v oblasti ELEKTRONIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY / DEBYROKRATIZACE

Vyhlašovatel programu si vyhrazuje právo zařadit podanou žádost do jiného dotačního titulu.  

Žadatel se zavazuje dokončit podpořený produkt či technologii do finálního provedení a připravit ho/ji k užívání nejpozději do 31. 12. 2017 a poté zajistit udržitelnost produktu/technologie po celý rok 2018. Produkt či technologie bude zdarma poskytován/a k využití a bude využíván/a tak, aby byl/a dostupný/á  občanům Moravskoslezského kraje. Žadatel je povinen nejpozději do 31. 12. 2017 zdarma poskytnout produkt/technologii v hodnotě, která se rovná výši obdržené dotace. Produkt/technologie poskytnutý/á zdarma musí být využíván/a po dobu udržitelnosti projektu.

Dotační titul č. 1: Podpora zavádění inteligentních technologií v oblasti ÚSPOR– jedná se např. o projekty zaměřené na:

 • snížení emisí CO2 a jiných látek zatěžujících životní prostředí (vč. odpadů),
 • snížení spotřeby energií (elektrické energie, tepla, aj.),
 • řešení pro chytré budovy s využitím obnovitelných zdrojů energie,
 • technologie BIM  (Building Information Modeling nebo Building Information Management je proces vytváření a správy dat o budově během celého jejího životního cyklu), apod.

Dotační titul č. 2: Podpora zavádění inteligentních technologií v DOPRAVĚ - jedná se např. o:

 • aplikace/řešení pro podporu většího využívání hromadné dopravy – např. chytré zastávky pro snazší orientaci o dopravních spojích v reálném čase,
 • zefektivnění dopravy např. inteligentní dopravní systémy (sledování vytíženosti silnic v reálném čase),
 • technologie pro zvýšení plynulosti dopravy (dynamické řízení semaforů, systémy řízení dopravy/parkování upřednostňující elektrické a hybridní vozy, sdílení elektromobilů, elektrokol, nabíjecí stanice pro elektromobily, elektrokola, hlásiče náledí, aj.),
 • usnadnění parkování (např. sdílení parkování), apod.

Dotační titul č. 3: Podpora zavádění inteligentních technologií v INFRASTRUKTUŘE - jedná se o projekty typu např.:

 • vysokorychlostní internetová síť,
 • zpřístupnění wifi,
 • internet chytrých věcí (internet of things),
 • aplikace pro sběr, využívání a vyhodnocování otevřených dat (big data) v energetice, dopravě, apod.

Dotační titul č. 4: Podpora zavádění inteligentních technologií ve ZDRAVOTNICTVÍ - jedná se o projekty typu např.:

 • portál zdravotnických služeb,
 • inteligentní systémy sběru a vyhodnocování medicínských dat,
 • on-line rezervační systémy ve zdravotnických zařízeních,
 • senzorika pro seniory,
 • telemedicína, apod.

Dotační titul č. 5: Podpora zavádění inteligentních technologií ELEKTRONIZACÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ  – jedná se o projekty typu např.:

 • elektronické formuláře pro podávání žádostí,
 • on-line rezervační systémy,
 • standardizace ICT,
 • krajský informační portál o službách veřejného sektoru pro občany, apod.

 

Dotace v rámci vyhlašovaného dotačního programu lze poskytnout:

 • Podnikatelům se sídlem nebo provozovnou na území Moravskoslezského kraje.
 • Spolkům se sídlem na území Moravskoslezského kraje.

Produkt/technologie, který/á je poskytován/a zdarma, musí být využíván/a na území Moravskoslezského kraje. Vývoj a výroba produktu/technologie může probíhat i mimo území Moravskoslezského kraje.

 

 

1. Uznatelným nákladem projektu, tedy nákladem, který lze v rámci realizace projektu financovat z dotace poskytovatele, je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:

 • vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
 • byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami vyhlášeného dotačního programu,
 • vznikl příjemci v období realizace projektu,
 • byl příjemcem uhrazen do 15. dne od ukončení realizace projektu,
 • je uveden v nákladovém rozpočtu projektu.

2. Uznatelné náklady dle odst. 1 tohoto článku jsou:

 • osobní náklady, tj. mzdové náklady včetně zákonných odvodů zaměstnavatele na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění do výše maximálně 50.000 Kč/projekt. Tyto náklady budou stanoveny paušální částkou. Příjemce dotace může v žádosti o dotaci uvést i částku nižší než
 • 50.000 Kč,
 • náklady na materiál potřebný k dokončení vývoje produktu/technologie do finální podoby k implementaci,
 • náklady na drobný dlouhodobý hmotný majetek potřebný k dokončení vývoje produktu/technologie do finální podoby k implementaci, za podmínky, že tento pořízený majetek je v období realizace projektu prokazatelně uveden do užívání (doba použitelnosti delší než jeden rok a ocenění je v částce od 3.000 Kč včetně do 40.000 Kč včetně – např. movité věci),
 • náklady na dlouhodobý hmotný majetek potřebný k dokončení vývoje produktu/technologie do finální podoby k implementaci, za podmínky, že tento pořízený majetek je v období realizace projektu prokazatelně uveden do užívání,
 • náklady na drobný dlouhodobý nehmotný majetek potřebný k dokončení vývoje produktu/technologie do finální podoby k implementaci za podmínky, že tento pořízený majetek je v období realizace projektu prokazatelně uveden do užívání (doba použitelnosti delší než jeden rok a ocenění je v částce od 7.000 Kč včetně do 60.000 Kč včetně – např. software),
 • náklady na dlouhodobý nehmotný majetek potřebný k dokončení vývoje produktu/technologie do finální podoby k implementaci za podmínky, že tento pořízený majetek je v období realizace projektu prokazatelně uveden do užívání,
 • náklady na využití externích konzultačních služeb (vč. právních služeb) a externích technických kapacit potřebných k dokončení vývoje produktu/technologie do finální podoby k implementaci s výjimkou externě zajišťovaných účetních služeb, auditorských služeb a bankovních služeb,
 • náklady na zajištění souladu produktu/technologie s relevantními aktuálními/připravovanými technickými normami (prohlášení o shodě, CE, atesty a certifikace, produktové listy, apod.) a právními předpisy,
 • náklady na ochranu duševního vlastnictví (zpracování a podání žádosti o udělení patentu, užitného nebo průmyslového vzoru, ochranné známky, příp. využití jiných nástrojů ochrany duševního vlastnictví).

Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné, např.: spotřeba energie (el. energie, vodné, stočné, plyn); poplatky za telefonní hovory a paušální poplatky za internet včetně zavedení přípojky; cestovné tuzemské i zahraniční, kapesné, úhrada taxi; splátky úvěrů včetně úroků, leasingu včetně akontace; celní, správní, soudní a bankovní poplatky; provize; daně a dotace (výjimkou je daň z přidané hodnoty v případě, že příjemce dotace není plátcem této daně nebo mu nevzniká nárok na odpočet této daně); pojištění majetku; alkoholické nápoje, náklady na reprezentaci a pohoštění.

3. Nákladový rozpočet, který tvoří přílohu č. 1a a/nebo 1 b programu, nesmí obsahovat neuznatelné náklady.

1. Žadatel předkládá žádost, kterou tvoří:

a)  Žádost o poskytnutí dotace – Obecná část (příloha č. 2 programu),
b)  Žádost o poskytnutí dotace – Projektová část (příloha č. 3 programu),
c)  Nákladový rozpočet projektu (příloha č. 1a a/nebo 1 b programu),
d)  Čestné prohlášení (příloha č. 4 programu),
e)  Prosté kopie aktuálních dokladů o právní subjektivitě a dokladů o oprávnění   k vykonávané činnosti (zejména společenské smlouvy, stanov, statutu, zřizovací listiny, výpisu z živnostenského rejstříku, výpisu z veřejného rejstříku apod.),
f)   Prosté kopie dokladů o přidělení IČ [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. e) tohoto odstavce],
g)  Prosté kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně nebo společně s jiným členem statutárního orgánu [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. e) tohoto odstavce]; podepsal-li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, též originál nebo ověřená kopie tohoto pověření nebo plné moci,
h)  Kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, na který může být dotace zaslána.

2. Žadatel o dotaci předkládá svou žádost elektronickou poštou s uznávaným elektronickým podpisem, prostřednictvím datové schránky, případně v listinné podobě a současně v elektronické editovatelné podobě na CD (na CD bude příloha č. 1a a/nebo 1 b, příloha č. 2 a příloha č. 3 programu).

 

1. Žadatel o dotaci předkládá svou žádost elektronickou poštou s uznávaným elektronickým podpisem, prostřednictvím datové schránky, případně v listinné podobě a současně v elektronické editovatelné podobě na CD (na CD bude příloha č. 1a a/nebo 1 b, příloha č. 2 a příloha č. 3 programu).

2. Žádost o dotaci spolu se všemi vyplněnými přílohami lze podat:

 • elektronickou poštou s uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické podatelny Krajského úřadu Moravskoslezského kraje: posta@msk.cz

 

 • prostřednictvím datové schránky:
  název datové schránky: Moravskoslezský kraj,
  identifikátor datové schránky: 8x6bxsd,

  adresa poskytovatele: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 OSTRAVA,
  a to datovou zprávou označenou:
  kódem vyhlášeného dotačního programu, tj. „DSH/01/2017“ a
  textem "Soutěž o nejlepší chytrá řešení v Moravskoslezském kraji  -  žádost o dotaci".

 

 • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:
  Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 OSTRAVA
  a to v jednom podepsaném originále spolu s CD v obálce označené:
  názvem příslušného odvětvového odboru krajského úřadu, tj. „odbor dopravy a chytrého regionu“,
  názvem a kódem příslušného vyhlášeného dotačního programu, tj. „Soutěž o nejlepší chytrá řešení v Moravskoslezském kraji, DSH/01/2017“
  plným názvem žadatele a sídlem žadatele,
  textem „Neotvírat – žádost o dotaci“.

3. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude v případě zájmu žadatele potvrzen (vystaven) Úřední záznam o osobním podání dokumentu (příloha č. 9 programu).

4. Z dalšího posuzování budou vyloučeny žádosti předložené vyhlašovateli:

 • v rozporu s tímto programem (např. absence povinného označení na obálce, předložení neúplné žádosti, uvedení neuznatelných nákladů v nákladovém rozpočtu, chybné nastavení termínů realizace projektu, jakýkoli jiný způsob doručení - např. faxem nebo e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, doručení na jiné adresy nebo mimo lhůtu pro předložení žádosti, tzn. před 12. 5. 2017 a po 10. 8. 2017),
 • nepodepsané osobou oprávněnou jednat za žadatele,
 • pokud by poskytnutím dotace v požadované výši byla překročena hranice podpory de minimis,
 • v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti,

a dotace nebude poskytnuta.

5. Pokud bude žádost podaná v souladu s odst. 3 vykazovat jiné nedostatky, vyzve poskytovatel žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena.
6. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.
8. Jeden žadatel je oprávněn podat v rámci tohoto dotačního programu pouze 1 žádost v každém z 5 dotačních titulů, tj. celkem maximálně 5 žádostí. V případě podání více žádostí v jednom dotačním titulu bude v rámci kontroly přijatelnosti hodnocena pouze první přijatá žádost. Vyhlašovatel programu si vyhrazuje právo v rámci kontroly přijatelnosti přeřadit žádost do dotačního titulu, do kterého projekt věcně zapadá; v takovém případě se omezení počtu žádostí jednoho žadatele v rámci jednoho dotačního titulu neuplatní.

1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy, za podmínek dodržení všech závazných ukazatelů. Závazný ukazatel je finanční, časový či jinak specifikovaný ukazatel jako závazný označený poskytovatelem ve vyhlášeném dotačním programu nebo ve smlouvě, jehož dodržení a splnění je pro příjemce po celou dobu realizace projektu závazné. Závaznými ukazateli jsou: příjemce dotace, název a popis projektu dle žádosti, výše dotace, charakter dotace (investiční, neinvestiční nebo kombinovaná), rozpočet uznatelných nákladů projektu, termín zahájení a ukončení realizace projektu, účelové určení, indikátor udržitelnosti projektu definovaný žadatelem v žádosti o poskytnutí dotace.
2. V průběhu realizace projektu může příjemce bez souhlasu poskytovatele:

 • bez omezení provádět vzájemné finanční úpravy jednotlivých nákladových položek v rámci jednoho druhu uznatelného nákladu za předpokladu, že bude dodržena stanovená výše příslušného druhu uznatelného nákladu a změny nebudou mít vliv na stanovené účelové určení,
 • vzájemnými finančními úpravami jednotlivých nákladových druhů navýšit jednotlivý druh uznatelných nákladů (uvedený v nákladovém rozpočtu projektu) maximálně o 10 % z částky dotace přiznané na tento nákladový druh za předpokladu, že bude dodržena celková výše poskytnuté dotace a provedené změny nebudou mít vliv na účelové určení; na snižování uznatelných nákladů v jednotlivých nákladových druzích se omezení nevztahuje.

3. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.

1. Minimální výše dotace na jeden projekt činí 50.000 Kč a maximální výše dotace na jeden projekt činí 500.000 Kč.
2. Projekt nebude spolufinancován z jiných veřejných finančních zdrojů.
3. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny.
4. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 3 budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů.
5. Realizace projektu bude zahájena nejdříve 1. 1. 2017, projekt bude ukončen nejpozději 31. 12. 2017.
6. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 30 dnů od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace:

 • originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů ne starších jednoho měsíce v den doložení těchto dokladů poskytovateli, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování se považují za vypořádané nedoplatky),
 • úředně ověřené kopie dokladů o právní subjektivitě a kopie dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z veřejného rejstříku apod.),
 • úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů); byla-li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci, předloží žadatel rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci. Pokud se zástupce, který podepsal smlouvu na základě pověření nebo plné moci, neliší od zástupce, který podepsal na základě pověření nebo plné moci žádost o poskytnutí dotace, není žadatel povinen opětovně předložit již dříve předložené pověření nebo plnou moc, je-li i nadále platné(á) a zahrnuje-li oprávnění podepsat smlouvu o poskytnutí dotace,
 • úředně ověřené kopie dokladu o přidělení IČ (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů),
 • kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele,
 • čestné prohlášení (příloha č. 4 programu), ne starší jednoho měsíce v den jeho doručení poskytovateli.

7. Předložení dokladů uvedených v odst. 6 písm. a) tohoto článku není vyžadováno u žadatelů, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno. V takovém případě žadatel skutečnost potvrdí čestným prohlášením.

8. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
9. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 6 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta.
10. V případě rozhodnutí o poskytnutí dotace žadateli se požadovaná výše dotace nekrátí. Výjimkou bude případ, kdy dotace na poslední podpořený projekt bude zkrácena tak, aby nebyly překročeny celkové finanční prostředky pro tento dotační program. Dojde-li k takovému zkrácení výše dotace, bude nákladový rozpočet projektu v součinnosti s žadatelem přepracován. Jako poslední podpořený projekt bude uveden projekt pouze v případě, že zůstatek z celkové alokované částky dotačního programu bude alespoň 50.000 Kč.
11. Nedílnou přílohou smlouvy o poskytnutí dotace bude i celkový nákladový rozpočet projektu, pro jehož stanovení bude využita tabulka celkového nákladového rozpočtu projektu, který je součástí žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
12. Žadatel je povinen v žádosti o dotaci (v žádosti o poskytnutí dotace - projektová část – příloha č. 3 programu) definovat indikátor udržitelnosti, kterým bude sledováno naplňování udržitelnosti, tj. popsat způsob poskytnutí produktu/technologie k využití veřejnosti/občanům zdarma a udržování jeho/její funkčnosti v období udržitelnosti (do konce roku 2018). Indikátor udržitelnosti je nutno kvantifikovat (např. uvést počet poskytnutých aplikací a jejich hodnotu, počet poskytnutých produktů a jejich hodnotu, apod.; hodnota aplikací/produktů poskytnutých zdarma musí dosahovat výše požadované dotace).
13. Každá změna smlouvy bude prováděna výhradně písemnou formou a vzestupně číslovanými dodatky ke smlouvě. O uzavření dodatku ke smlouvě rozhoduje zastupitelstvo kraje.
14. Pokud poskytovatel posoudí, že poskytnutí dotace by představovalo pro příjemce veřejnou podporu, může být poskytovatelem poskytnuta jen jako podpora de minimis [ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 12. 2013 v částce L 352)], a to za předpokladu splnění všech požadavků zmíněného nařízení (včetně dodržení maximálních stropů).
15. Dotace bude mít investiční, neinvestiční, nebo kombinovaný (investiční a neinvestiční) charakter.

1. Lhůta pro podávání žádostí je od 12. 5. 2017 do 10. 8. 2017 včetně. Byla-li žádost podána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je lhůta zachována, byla-li v poslední den lhůty převzata zásilka s žádostí k poštovní přepravě.

2. Administrací dotačního programu byla Moravskoslezským krajem pověřena Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

3. Informace ohledně dotačního programu budou poskytovány prostřednictvím telefonní linky 595 691 216, e-mailové adresy pawera@arr.cz a zveřejňovány na webu www.chytrejsikraj.cz.

Závěrečné vyúčtování

1. Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu do termínu uvedeného ve smlouvě. Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace a tímto dotačním programem. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program.
2. Příjemce musí v rámci závěrečného vyúčtování projektu prokázat poskytovateli skutečnost, že uznatelné náklady projektu byly prokazatelně a jednoznačně vynaloženy v přímé souvislosti s realizací projektu a že k uskutečnění dokladovaného plnění skutečně došlo. Toto ustanovení se nevztahuje na osobní náklady stanovené paušální sazbou.
3. V případě, že předložené účetní doklady neprokáží skutečnosti uvedené v odst. 2 tohoto článku, vyzve administrátor pouze jednou písemně příjemce, aby je dodatečně prokázal ve stanoveném náhradním termínu. Pokud i po tomto termínu nebudou uvedené skutečnosti prokázány, budou takovéto náklady projektu považovány za neuznatelné. V případě, že na jejich úhradu byly použity finanční prostředky dotace, pak budou považovány za neoprávněně použité se všemi právními důsledky z toho vyplývajícími.

Kontrola použití dotace

1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:

 • formální správnosti,
 • dodržení účelu poskytnutí dotace,
 • dodržení závazných ukazatelů,
 • celkové evidence projektu,
 • uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu,
 • kontrola naplňování indikátoru udržitelnosti projektu.

2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Nenaplnění indikátoru v době udržitelnosti bude klasifikováno jako méně závažné porušení podmínky ve smyslu § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétní výše odvodu bude uvedena ve smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje.

 1. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
 2. Moravskoslezský kraj si vyhrazuje právo vyhlášený dotační program bez udání důvodu zrušit.

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. ../... ze dne 11. 4. 2017 a nabývá účinnosti dne 11. 4. 2017.

Back to Top