Přihláška do soutěže

Soutěž o nejlepší chytrá řešení Moravskoslezského kraje je financována prostřednictím dotačního programu.

Žadatel předkládá žádost, kterou tvoří:

a)  Žádost o poskytnutí dotace – Obecná část (příloha č. 2 programu),

b)  Žádost o poskytnutí dotace – Projektová část (příloha č. 3 programu),

c)  Nákladový rozpočet projektu (příloha č. 1a a/nebo příloha č. 1 b programu),

d)  Čestné prohlášení (příloha č. 4 programu),

e)  Prosté kopie aktuálních dokladů o právní subjektivitě a dokladů o oprávnění   k vykonávané činnosti (zejména společenské smlouvy, stanov, statutu, zřizovací listiny, výpisu z živnostenského rejstříku, výpisu z veřejného rejstříku apod.),

f)   Prosté kopie dokladů o přidělení IČ [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. e)],

g)  Prosté kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně nebo společně s jiným členem statutárního orgánu [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. e)]; podepsal-li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, též originál nebo ověřená kopie tohoto pověření nebo plné moci,

h)  Kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, na který může být dotace zaslána.

2. Žadatel o dotaci předkládá svou žádost elektronickou poštou s uznávaným elektronickým podpisem, prostřednictvím datové schránky, případně v listinné podobě a současně v elektronické editovatelné podobě na CD (na CD bude příloha č. 1a a/nebo 1 b, příloha č. 2 a příloha č. 3 programu).

1. Žadatel o dotaci předkládá svou žádost elektronickou poštou s uznávaným elektronickým podpisem, prostřednictvím datové schránky, případně v listinné podobě a současně v elektronické editovatelné podobě na CD (na CD bude příloha č. 1a a/nebo 1 b, příloha č. 2 a příloha č. 3 programu).

2. Žádost o dotaci spolu se všemi vyplněnými přílohami lze podat:

elektronickou poštou s uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické podatelny Krajského úřadu Moravskoslezského kraje: posta@msk.cz

prostřednictvím datové schránky:
název datové schránky: Moravskoslezský kraj,
identifikátor datové schránky: 8x6bxsd,
adresa poskytovatele: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 OSTRAVA,
a to datovou zprávou označenou:
kódem vyhlášeného dotačního programu, tj. „DSH/01/2017“ a
textem "Soutěž o nejlepší chytrá řešení v Moravskoslezském kraji  -  žádost o dotaci".

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:
Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 OSTRAVA
a to v jednom podepsaném originále spolu s CD v obálce označené:
názvem příslušného odvětvového odboru krajského úřadu, tj. „odbor dopravy a chytrého regionu“,
názvem a kódem příslušného vyhlášeného dotačního programu, tj. „Soutěž o nejlepší chytrá řešení v Moravskoslezském kraji, DSH/01/2017“
plným názvem žadatele a sídlem žadatele,
textem „Neotvírat – žádost o dotaci“.

3. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude v případě zájmu žadatele potvrzen (vystaven) Úřední záznam o osobním podání dokumentu (příloha č. 9 programu).

 

 

1. Z dalšího posuzování budou vyloučeny žádosti předložené vyhlašovateli:

  • v rozporu s tímto programem (např. absence povinného označení na obálce, předložení neúplné žádosti, uvedení neuznatelných nákladů v nákladovém rozpočtu, chybné nastavení termínů realizace projektu, jakýkoli jiný způsob doručení - např. faxem nebo e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, doručení na jiné adresy nebo mimo lhůtu pro předložení žádosti, tzn. před 12. 5. 2017 a po 10. 8. 2017),
  • nepodepsané osobou oprávněnou jednat za žadatele,
  • pokud by poskytnutím dotace v požadované výši byla překročena hranice podpory de minimis,
  • v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti,

dotace nebude poskytnuta.

2. Pokud bude žádost podaná v souladu s odst. 3 vykazovat jiné nedostatky, vyzve poskytovatel žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena.
3. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.
4. Jeden žadatel je oprávněn podat v rámci tohoto dotačního programu pouze 1 žádost v každém z 5 dotačních titulů, tj. celkem maximálně 5 žádostí. V případě podání více žádostí v jednom dotačním titulu bude v rámci kontroly přijatelnosti hodnocena pouze první přijatá žádost. Vyhlašovatel programu si vyhrazuje právo v rámci kontroly přijatelnosti přeřadit žádost do dotačního titulu, do kterého projekt věcně zapadá; v takovém případě se omezení počtu žádostí jednoho žadatele v rámci jednoho dotačního titulu neuplatní.

Back to Top