Šetříme vám čas a peníze

Tvoříme, podporujeme
a exportujeme chytrá řešení

Oběhová ekonomika a chytré odpady

Záměr cílíá na zvýšení objemu vytříděného komunálního odpadu, snížení produkce směsného komunálního odpadu ukládaného na skládku a s tím spojené úspory nákladů. Zaměříme se na občany i firmy, na odklon od jednorázové materiální spotřeby a zodpovědného používání a umožnění dalšího využití odpadu. Zlepšíme dostupnost informací o systému nakládání s odpady na území kraje a podpoříme adresný svoz odpadů z domácností a sběr odpadu s využitím IT technologií.

Součástí projektu by mělo být vytvoření komplexní krajské aplikace pro mobilní telefony a informačního portálu sdružujícího informace o odpadovém hospodářství v kraji, umožňující navigaci občana dle jeho aktuální polohy.

Zajistíme rovněž metodickou podporu obcím při závádění oběhové ekonomiky a chytrého odpadového hospodářství. Zaměříme se na svoz odpadů z domácností s využitím IT technologií, na označení sběrových prostředků, které umožní adresnou evidenci a na motivaci včetně zavedení bonusů a statistiky (vytvoření pilotního projektu s vybraným městem).

Výstupy:

  • Portál a aplikace k odpadovému hospodářství
  • Krajská metodika odpadového hospodářství
  • Studie potřeb MSK ve vztahu k odpadovému hospodářství a oběhové ekonomice
  • Pilotní projekt k adresnému sběru odpadů s využitím IT

Přínosy:

  • Snížení objemu směsného komunálního odpadu
  • Zvýšení objemu tříděného odpadu
  • Zvýšení komfortu občanů při sběru odpadu
  • Úspora nákladů a času občanů, měst, obcí

Nositel: Moravskoslezský kraj
Náklady: NA (dle počtu a rozsahu opatření)
Financování: Moravskoslezský kraj se spolufinancováním z národních nebo evropských zdrojů